art
Stadgar för Värmlands Gille i Uppsala
 


logo

§1
Värmlands Gille i Uppsala har till uppgift att sammansluta i Uppsala med omnejd boende värmlänningar för att befrämja  personlig bekantskap dem emellan samt hos dem underhålla intresset för den gemensamma hembygden.

 Denna uppgift söker Gillet förverkliga genom enkla samkväm till vilka Gillets medlemmar samt, efter anmälan, deras  gäster äger tillträde. 

 

 

 

§2.
 Den som är född i eller bosatt inom Värmland eller genom familjeförhållanden eller på annat sätt förvärvat intresse för den  värmländska bygden kan, efter därom hos sekreteraren gjord anmälan, bli medlem i Gillet.

 §3.
Matrikel över Gillets medlemmar föres av sekreteraren.

§4.
Gillet håller ordinarie Gillestämma under mars månad varje år. Vid ordinarie Gillestämma bestämmes årsavgift för nästkommande kalenderår.

§5.
Gillets angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och minst fem övriga ledamöter, varvid styrelsen inom sig konstituera sig.

Ordförande och styrelseledamöter väljes vid ordinarie Gillestämma på ett år i taget.

I styrelsen ingår dessutom 1:e kurator vid Värmlands nation, Uppsala, såsom självskriven ledamot.

§6.
Vid ordinarie Gillestämma må hedersledamöter väljas Hedersledamot är befriad från årsavgift.


§7.
Det åligger styrelsen att svara för Gillets aktiviteter. För detta ändamål äger styrelsen att med sig adjungera lämpliga personer.

§8.
Styrelsen är beslutsmässig om minst tre ordinarie ledamöter är nävarande. I händelse av lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§9.
Att granska Gillets räkenskaper utses på Gillest&auml:mman två revisorer. jämte en suppleant. Revisorerna har att till årsstämman avgiva berättelse &ouml:ver verkställd revision.

§10.
Ändring av stadgarna antages på ordinarie Gillestämma. Förslag anses antaget om minst två tredjedelar av de närvarande Gillesmedlemmarna biträder förslaget.

art
startpage © varmlandsgille.se |