art
 
 

In fidem protocolli logo

Värmlands Gille i Uppsala bildades fredagen den 27 april 1906. Det var en talrik skara, 54 personer, som samlades i Värmlands nations festsal denna fredag i april. Nationen var då belägen i det s.k. Oxenstiernska huset vid Riddartorget. I protokoll vid bildandet av Värmlands Gille fredagen den 27 april 1906 läser vi:

§ 1. "På kallelse af några af i staden bosatta värmländningar hade denna dag infunnit sig en talrik samling damer och herrar i Värmlands nations lokal och hälsade nu Professor Karl Reinhold Geijer ä inbjudarnes vägnar dessa välkomna".

§ 2. "Beslöts enhälligt att bilda ett "Värmlands Gille i Uppsala".

I närvarolistan kan man hitta namn såsom Geijer, Stenbeck, Otterborg, Belfrage, Schagerström, Lundström född von Essen, Viotti och Jansson. Som mötesordförande utsågs prof. Karl Reinhold Geijer och som Gillets förste ordförande prof. Per Adolf Geijer. Bägge dessa herrar var släktingar till Erik Gustaf Geijer och var även i tur och ordning inspektorer vid Värmlands nation. Gillets första stadgar utarbetade av Karl Rinhold Geijer och nationens förste och andre kuratorer fastställdes. Gillets första uppgift skulle vara "att sammansluta i staden varande värmländingar för att befrämja personlig bekanskap dem emellan samt hos dem underhålla intresset för den gemensamma hembygden".

Det första protokollförda sammanträdet med styrelsen hölls den 11 mars 1907 och det första årsmötet den 6 april 1907.

Detta befrämjande för den gemensamma hembygden skedde under första seklet genom barnkalas, tranaftnar, utflykter och föredrag av kunniga personer.

Det kan nämnas att redan före Gillets instiftande hade värmlänningar i förskingen samlats hos och väl mottagits i Per Adolf Geijers och hans hustrus Annas hem. Där ordnades barnfester och julkalas och dit välkomnades även studenter. På paret Geijers uppdrag skickades varje jul från en konditor ut ett bud med en stor silverbricka full med marsipangrisar och han gick till alla värmlandsfamiljerna i Uppsala och delade ut godiset till barnen som julgåva. År 1931 författades en ballad om 32 verser om åren 1895-1931, huvudsakligen ägnad detta gästfria par. En vers lyder:


"Jag har tänkt, så P.A. säger,
Att få göra julefest
För familjer uti staden
Värmländska, det blir väl bäst".

Under perioden 1923-1949 avslutades protokollen med enstaka undantag med frasen "In fidem protocolli". Professor Arne Fredga var en som undertecknade protokollen med de orden.

Ur arkivet

På sextio- till åttiotalen bevakades Gillets möten i pressen enligt bevarade tidningsurklipp. Så t ex 1963, då signaturen "Rolin" skrev en tvåspaltare om årets tranafton: "Vid den följande supén i det atmosfärrika nationsbiblioteket vankades ingen speciell "tranemat" men väl ett antal tranbrev upplästa av en vacker landsmaninna, maskerad till kvällens festföremål i röda trikåer, näbb och effektfullt svartvita stjärtfjädrar. Redaktör Erik Golan, välkänd värmlänning och radioröst, gav kvällens höjdpunkt med sitt kåseri om "Den värmländska tokigheten i Sveriges radio". År 1983 kunde UNT förmedla attt psedudonymen A:lfr-d V:stl-nd från Grönköping presenterat Veckobladet. År 1985 refereras Gillets årsstämma i UNT: Violinisten Dina Schneidermann framförde Pragininis första violinkonsert, ackompanjerad av Nils Brandt.

Bland de föredrag och kåserier som serverats medlemmarna vid olika sammankomster kan även följande urval plockas fram: "Emigrationen från Värmland till Amerika", " Senna förr - tess ida", "Med Elis i Taserud i Mellanöstern", "Lögn och ljuging i värmländsk tradition", "I höve på en värmlandspojk".

Under senare år har attiskt salt kryddat mötena i form av en serie med titeln "En värmlänning berättar"

Naturintresset har varit påfallande och många fågelskådar- och botaniska vandringar samt gökottor har lockat deltagare under åren. Birger Granström anordnade under en följd av år en Linnévandring.

I början av Gillets tillvaro hölls årsstämman vid "vårfruafton" och först från 1941 knöts den till tranafton. Å 1953 beslutades att tranbrev skulle utdelas och ungefär samtidigt uppstod traditionen att hålla tal till tranan av nationens förste kurator.

Föredragsaftnar, utflykter och tranafton är nägra av de aktiviteter som förekommer i Gillet även i våra dagar.

Föreningens ordförande

1906-1909 Professor Per Adolf Geijer
1909-1922 Professor Karl Reinhold Geijer
1922-1927 Professor N. Johan Göransson
1927-1937 Domprost Gustaf Lizell
1937-1938 Professor Arvid Runestam
1938-1950 Professor Sune Lindqvist
1950-1955 Professor Filip Hjulström
1955-1961 Professor Tor Bergeron
1961-1972 Avdelningsdirektör Ragnar Widén
1972-1977 Statsagronom Birger Granström
1977-1985 Ekonomidirektör Nils Nehlin
1985-1989 Statsagronom Birger Granström
1989-1999 Advokat Tor Drape
1999-2005 Läkarsekreterare Elisabeth Rittby
2005-2012 Professor Sven Kullander
2012-         Civilingenjör Ulf Geijer

 

 

art
startpage © varmlandsgille.se |